RS ECONOMY – CENNÍK

Jednoduché účtovníctvo neplatiteľ DPH

Počet účtovných položiek/mesiac Cena za účtovnú položku neplatiteľ DPH Paušál neplatiteľ DPH
do 50 0,90 € 40,00 €
do 100 0,85 € 80,00 €
do 200 0,80 € 150,00 €
do 300 0,75 € 210,00 €
do 400 0,70 € 250,00 €
nad 400 dohodou dohodou

Podvojné účtovníctvo neplatiteľ DPH

Počet účtovných položiek/mesiac Cena za účtovnú položku neplatiteľ DPH Paušál neplatiteľ DPH
do 50 1,00 € 45,00 €
do 100 0,95 € 90,00 €
do 200 0,90 € 170,00 €
do 300 0,85 € 240,00 €
do 400 0,80 € 290,00 €
do 600 0,75 € 410,00 €
do 800 0,70 € 520,00 €
do 1000 0,65 € 600,00 €
nad 1000 dohodou dohodou

Jednoduché účtovníctvo platiteľ DPH

Počet účtovných položiek/mesiac Cena za účtovnú položku platiteľ DPH Paušál platiteľ DPH
do 50 1,10 € 50,00 €
do 100 1,05 € 100,00 €
do 200 1,00 € 190,00 €
do 300 0,95 € 270,00 €
do 400 0,90 € 330,00 €
nad 400 dohodou dohodou

Podvojné účtovníctvo platiteľ DPH

Počet účtovných položiek/mesiac Cena za účtovnú položku platiteľ DPH Paušál platiteľ DPH
do 50 1,20 € 55,00 €
do 100 1,15 € 110,00 €
do 200 1,10 € 210,00 €
do 300 1,05 € 300,00 €
do 400 1,00 € 370,00 €
do 600 0,95 € 530,00 €
do 800 0,90 € 680,00 €
do 1000 0,85 € 800,00 €
nad 1000 dohodou dohodou

Účtovníctvo

Účtovníctvo - služby účtované samostatne Cena za položku
Daňové priznanie DPH 15,00 €
Kontrolný výkaz DPH 15,00 €
Súhrnný výkaz DPH 15,00 €
Prihlásenie/Odhlásenie DPH 30,00 €
Prihlásenie/Odhlásenie na daň z príjmu FO, PO 30,00 €
Prihlásenie/Odhlásenie registračnej pokladnice 30,00 €
Daňové priznanie dane z príjmu PO 100,00 €
Súvaha 40,00 €
Výkaz ziskov a strát 40,00 €
Poznámky k účtovnej závierke 20,00 €
Príprava podkladov k valnému zhromaždeniu a jeho vypracovanie 25,00 €
Daňové priznanie dane z príjmu FO - typ A 30,00 €
Daňové priznanie dane z príjmu FO - typ B 50,00 €
Výkaz o príjmoch a výdavkoch 25,00 €
Výkaz o majetku a záväzkoch 25,00 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 10 eur / vozidlo
Štatistický výkaz - mesačný 20,00 €
Štatistický výkaz - štvrťročný 30,00 €
Štatistický výkaz - ročný 40,00 €
Evidencia majetku 5,00 €
Vypracovanie odpisového plánu DHM a DNM 5,00 €
Vystavenie odberateľskej faktúry 5,00 €
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku 3,00 €
Upomienka odberateľovi 3,00 €
Odsúhlasenie pohľadávok 3,00 €
Vypracovanie podkladov k inventúre 15 / inventúra
Daňová evidencia - evidencia príjmov a výdavkov 0,85 eur / kus
Daňová evidencia - evidencia pohľadávok a záväzkov 0,85 eur/ kus
Administratívne spracovanie textu 5 eur / strana A4
Odborné spracovanie textu 10eur/strana A4
Kopírovanie dokladov 0,10 eur / kus
Prepracovanie spracovaných úkonov vinou alebo na žiadosť klienta 100 % pôvodnej ceny
Opravné a dodatočné daňové priznania, výkazy vinou alebo na žiadosť klienta 100 % pôvodnej ceny
Zastupovanie klienta na úradoch 30 eur / hod.
Ekonomické poradenstvo 30 eur / hod.

Mzdy

Mzdy Cena
Spracovanie miezd 1-5 zamestnancov 10 eur / zamestnanec
Spracovanie miezd 6-10 zamestnancov 9 eur / zamestnanec
Spracovanie miezd 11-20 zamestnancov 8 eur / zamestnanec
Spracovanie miezd 21-50 zamestnancov 7 eur / zamestnanec
Spracovanie miezd nad 50 zamestnancov 6 eur / zamestnanec
Evidencia stravných lístkov 3 eur / zamestnanec
Evidencia stravovacích kariet 3 eur / zamestnanec
Oprava mesačných výkazov vinou alebo na žiadosť klienta 10 eur / výkaz
Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti 30 eur
Prihlásenie/Odhlásenie zamestnávateľa do SP, ZP 15 eur / 1 prihláška
Prihlásenie/Odhlásenie zamestnanca do SP, ZP 5 eur / zamestnanec
Založenie osobného spisu zamestnanca 5 eur / zamestnanec
Vypracovanie pracovnej zmluvy 10 eur / zamestnanec
Vypracovanie dohody o vykonaní práce 7 eur / zamestnanec
Vypracovanie dohody o brigádnickej práci 5 eur / zamestnanec
Vypracovanie dohody o pracovnej činnosti 7 eur / zamestnanec
Vypracovanie dodatku 5 eur / zamestnanec
Vypracovanie ukončenia pracovného pomeru 10 eur / zamestnanec
Vypracovanie iných dohôd 5 eur / zamestnanec
Vyhotovenie cestovného príkazu 5 eur / zamestnanec
Spracovanie potvrdenia o PN, OČR 3 eur / zamestnanec
Oboznámenie so spracovaním os. Údajov 3 eur / zamestnanec
Vyhlásenie na zdanenie príjmov 3 eur / zamestnanec
Ročné zúčtovanie preddavkov dane na daň z príjmov zo závislej činnosti 10 eur / zamestnanec
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti 20 eur / zamestnanec
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane zo závislej činnosti 3 eur / zamestnanec
Zavedenie novej firmy - jendorazový poplatok 25 eur
Ostatné potvrdenia vydávané na žiadosť zamestnanca/zamestnávateľa 3 eur / zamestnanec
Prehľad o zrezenej dani zo závislej činnosti 10 eur
Potvrdenie o zaplatení dane 3 eur / zamestnanec
Dohoda o zrážkach z platu 3 eur / zamestnanec
Dohoda o výplate mzdy na bankový účet 3 eur / zamestnanec
Potvrdenie o zamestnaní 3 eur / zamestnanec
Potvrdenie o mzde vydávané na žiadosť zamestnanca 3 eur / zamestnanec
Hlásenie tržieb - mesačné 3 eur / prevádzka
Hlásenie tržieb - ročné 5 eur / prevádzka
Infomačná karta zamestnanca cudzinca - oznámenie o vzniku PP 15eur/zamestnanec
Infomačná karta zamestnanca cudzinca - oznámenie o zániku PP 5eur/zamestnanec